Categoriearchief: Boekhouden

Verkoop – schema en Verkoopboeking

Verkoopschema

Handelsgoederen/Diensten 700/704
Commerciële korting 708
Aanvullende kosten 700/744
 • Verpakkingsmateriaal
 • Laadkosten
 • Vervoerskosten
 • Douanerechten
 • Verzekering
 • ………
 
Netto factuurprijs (excl. Btw)  
Btw op netto factuurprijs 451
Aangerekende terugstuurbare verpakking 443
Factuurprijs zonder contante betaling (incl. Btw) 400
Financiële korting op netto factuurprijs 657 bij ontvangst
Factuurprijs bij contante betaling (incl. Btw) 400

 

Verkoopboeking

Omschrijving

Ref.

Debet

Credit

Handelsdebiteuren 400

X

 

 aan Verkopen/dienstprestaties

700  

X

              Verschuldigde Btw bij verkopen

451  

X

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Aankoop – schema en Aankoopboeking

Aankoopschema

Handelsgoederen/Diensten en Diverse goederen 604/61
Commerciële korting 608/61
Aanvullende kosten 602
 • Verpakkingsmateriaal
 • Laadkosten
 • Vervoerskosten
 • Douanerechten
 • Verzekeringen
 • ……..
 
Netto factuurprijs (excl. Btw)  
Btw op Netto factuurprijs
411
Aangerekende terugstuurbare verpakking 403
Totale factuurprijs zonder contante betaling (incl. Btw) 440
Financiële korting op netto factuurprijs 757 bij betaling
Totale factuurprijs bij contante betaling (incl. Btw) 440

 

Aankoopboeking

Omschrijving Ref. Debet Credit
Aankopen van handelsgoederen 604 X  
Aankopen diensten en diverse goederen 61 X  
Aftrekbare Btw bij aankopen 411 X  
aan Leveranciers 440   X

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Kernwoorden in de boekhoudwereld

Heeft u soms moeilijkheden om uw boekhouder te begrijpen? Zijn de typische kernwoorden in de boekhoudwereld eerder Chinees dan Nederlands?

Graag help ik u op weg door deze lijst met verklarende kernwoorden in de boekhoudwereld met regelmatige updates. Update 1 op 23/05

Kernwoorden

 • Activa of Vaste activa (of bezittingen, investeringen): Een goed dat meestal lange tijd in uw onderneming blijft en daardoor afschrijfbaar is. In uw balans aan de rechterzijde bovenaan.
 • Aftrekbare btw: Btw op uw aankopen die u terug kan vorderen.
 • Afschrijven: Een vast actief dat lange tijd in uw onderneming blijft, kan u afschrijven. Voorbeeld: aankoop machine met een geschatte levensduur van 5 jaar. U kan dus ieder jaar 1/5 van het bedrag in kosten inbrengen (afschrijven).
 • Balans: is een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming.
 • Balansrekeningen: Op de MAR te vinden tussen klasse 1-4. De bedragen hierop zijn aan de linkerkant terug te vinden in de balans.
 • Btw-aangifte: Het aangeven van uw aftrekbare en verschuldigde Btw per kwartaal of maand via Intervat.
 • Credit: en vermeerdering van uw passiva of een vermindering van uw activa.
 • Debet: een vermeerdering van uw activa of vermindering van uw passiva.
 • Kapitaal: Het eigen geld van de vennoten/zelfstandigen die in de onderneming is gestort.
 • Klant: (400) Een zelfstandig of onderneming waaraan u een goed of dienst heb verkocht.
 • Klasse: een rekeninggroep van de MAR van 1 tot en met 7.
 • Kostenrekeningen: Deze rekeningen geven alle negatieve bedragen weer. Klasse 6
 • Leverancier: (440) Een zelfstandige of onderneming waar u een goed of dienst heb gekocht.
 • Eigen vermogen: Kapitaal en Reserves. Klasse 1
 • Inkomsten: Het geld dat daadwerkelijk wordt ontvangen op uw bankrekening of in uw kassa.
 • Investering: zie activa
 • Intervat: Website overheid om de btw aan te geven. https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat
 • MAR of Minimum Algemeen rekeningstelsel: is een verzameling van boekhoudrekeningen die gebruikt worden in de boekhouding zoals 604000 Aankopen handelsgoederen.
 • Omzet: (70-74) Zie opbrengstenrekeningen
 • Opbrengstenrekeningen: Deze rekeningen geven alle positieve bedragen weer. Klasse 7
 • Passiva: Een schuld op meestal lange termijn. In uw balans aan de linkerkant bovenaan.
 • Rekeningstelsel: zie MAR en kan ook aangepast worden naar de specifieke noden van het bedrijf.
 • Reserves: Een bedrag dat de onderneming in klasse 1 heeft als back-up.
 • Resultatenrekening: Alle bedragen van klasse 6 en 7 met een uitkomst die de winst of verlies bepaalt.
 • Resultatenrekeningen: Op de MAR te vinden tussen klasse 6 en 7.  De bedragen hierop zijn terug te vinden in uw resultatenrekening.
 • Schulden: zie passiva
 • Uitgaven: Het geld dat effectief van uw bankrekening of uit uw kassa gaat.
 • Verschuldigde btw: Btw op verkopen die u moet betalen aan de overheid.
 • Vreemd vermogen: Leningen op lange termijn en schulden aan leveranciers; btw; rsz;
 • Wettelijk reserves: De wet legt vennootschappen op om een reservefonds aan te leggen. 5% van de jaarlijkse nettowinst tot 10% van het maatschappelijk kapitaal bereikt is.
 • Winst = Opbrengsten min kosten en min belastingen.
 • Verlies = Er zijn meer kosten dan opbrengsten.

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

Factuurvermeldingen: Wat vermelden op uw factuur?

Verplichte factuurvermeldingen: Het opstellen van een correcte factuur voorkomt dat u als leverancier een boete krijgt en dat uw klant de aangerekende BTW niet zou kunnen terugvorderen. Het is dan ook van belang dat de facturen inhoudelijk correct zijn.

Wat staat er op een factuur om wettelijk in orde te zijn?

 1. Factuur: Op de factuur moet het woord ‘Factuur’ effectief vermeld worden;
 2. Factuurdatum: Datum van uitreiking van de factuur;
 3. Volgnummer: Iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer;
 4. Identiteit leverancier: Naam, rechtsvorm, adres, BTW-nummer en bankrekeningnummer (IBAN en BIC;
 5. Identiteit klant: Naam, rechtsvorm, adres en BTW-nummer;
 6. Datum belastbaar feit: De datum wanneer de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of de datum van ontvangst van (een deel van de prijs);
 7. Aard van de uitgevoerde handeling: Benaming van de goederen / diensten, hoeveelheid, eenheidsprijs;
 8. Bedrag exclusief BTW (Maatstaf van Heffing): Per tarief het bedrag exclusief BTW, dit is het bedrag waarop de BTW wordt berekend;
 9. Tarieven BTW: percentage 6%, 12% of 21%;
 10. Verschuldigde BTW: Het bedrag van de verschuldigde BTW;
 11. Totaalbedrag: De som van het bedrag excl. BTW en de verschuldigde BTW;
 12. BTW verlegd: Deze mededeling wordt vermeld indien de btw verschuldigd is door de medecontractant (werken in onroerende staat, intracommunautaire diensten)
 13. Factuur uitgereikt door de klant: deze mededeling wordt vermeld indien de klant (medecontractant) zelf de factuur uitreikt in naam en voor rekening van de leverancier;
 14. Verwijzing naar eerdere stukken; Indien er reeds een voorschotfactuur of een gedeeltelijk factuur werd uitgereikt, dan moet dit vermeld worden op de recentste factuur;
 15. Duplicaat; Indien verschillende exemplaren van een factuur worden uitgereikt, moet de leverancier / duidelijk de vermelding duplicaat of kopie aanbrengen;
 16. Oorspronkelijke factuur door toeval of overmacht verloren heeft of indien de factuur vernietigd is, dan moet de volgende mededeling op de factuur vermeld worden: ‘Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de vernietigde of verloren gegane originele factuur: BTW aanschrijving 10/1974’;
 17. Bijzondere regeling – X: als een bijzondere regeling voor reisbureaus, gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen van verzameling of antiquiteiten wordt gehanteerd, moet deze vermelding op de factuur komen;
 18. Algemene voorwaarden: Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die de contracterende partijen moeten aanvaarden. In dit deel wordt een betalingstermijn opgenomen. Bij de factuurdatum kan u best een vervaldatum zetten, zodat voor iedereen de betalingstermijn duidelijk is.

Het uitreiken van creditnota’s vereist eveneens een specifieke vermelding.

Een creditnota wordt uitgereikt indien in de oorspronkelijk factuur een fout is opgetreden. De creditnota vermeldt dezelfde verplichtingen zoals hierboven besproken voor de factuur. Uiteraard dient nu het woord ‘Creditnota’ vermeld te worden in plaats van het woord ‘Factuur’.

Op de creditnota dient ook de volgende vermelding te worden opgenomen: ‘BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht’ (art. 4 §1 3° KB nr. 4). Er moet eveneens verwezen worden naar de oorspronkelijk factuur en de factuurdatum.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen