Nieuw Wetboek van Wennootschapen en Verenigingen (WVV) is goedgekeurd.
Hij treedt in werking vanaf 01/05/2019.

Nieuwe vennootschapsvormen

Er zijn nu 17 vennootschapsvormen. Vanaf 01/05/2019 worden dat er 4 namelijk: de BV, de NV en de Coöperatieve vennootschap en de Maatschap (zie verder). Alle andere vennootschappen moeten worden omgezet naar één van deze vier rechtsvormen. Bestaande vennootschappen vallen vanaf 01/01/2020 onder het nieuw wetboek. De vennootschappen moeten bij de eerstvolgende statuutwijziging hun rechtsvorm aanpassen en dit ten laatste voor 01/01/2024.

 De wetgever wil hiermee het vennootschapsrecht moderniseren, vereenvoudigen, flexibiliteit creëren. Ook wil hij België op de kaart zetten als vestigingsland voor ondernemingen.

 

Hier enkele interessante punten over de nieuw wet

 1.  Nieuw onderscheidingscriterium tussen vennootschappen en verenigingen
  De VZW-wet en de wet van beroepsverenigingen in het nieuwe WVV. Daardoor komen de vennootschappen als voor verenigingen in eenzelfde wetboek. Het WVV verandert de vennootschap, vereniging en stichting en schaft het winstoogmerk af als criterium van onderscheid. Het nieuwe onderscheidingscriterium tussen vennootschappen en verenigingen wordt het al dan niet bestaan van een winstuitkering aan vennoten/aandeelhouders of leden van VZW.

  Een vennootschap heeft een vermogen en wordt opgericht met als doel een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren. Verenigingen en stichtingen daarentegen streven een belangeloos doel na met hun beroepsactiviteiten. Zij mogen winst niet op eender welke manier uitkeren aan leden, bestuurders, oprichters of anderen. Ook voor stichtingen geldt een verbod tot uitkeringen.

 2.  Afschaffing onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
  Er is geen onderscheid meer tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen. Daardoor verdwijnt de definitie “burgerlijke vennootschappen met handelsvorm”. Alle vennootschappen worden onderworpen aan het handelsrecht en ondernemingsrecht en en vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank (rechtbank van koophandel). Vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden voortaan ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen.De begrippen ‘koopman’ en daden van koophandel’ worden ook opgeheven.
 1. Beperking van het aantal vennootschapsvormen
  Er blijven maar vier vennootschapsvormen over:
 • BV (besloten vennootschap) voor kleine en (middel)grote ondernemingen
 • NV (naamloze vennootschap) voor grote en beursgenoteerde ondernemingen
 • CV (coöperatieve vennootschap) voor ondernemingen die het coöperatieve gedachtegoed nastreven.
 • Maatschap: basisvorm voor personenvennootschap en de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (met VOF of Comm. V.)

  De bestaande Europese vehikels (SE (“Europese Vennootschap”), SCE (“Europese Coöperatieve Vennootschap”) en EESV (“Europees economisch samenwerkingsverband”)), blijven onveranderd, omdat deze Europees geregeld zijn en de Belgische wetgever deze niet kan schrappen of wijzigen.
 1. De kapitaalloze BV
  De BV heeft geen kapitaal meer maar wel een eigen vermogen dat bestaat uit de inbreng van de aandeelhouders (voor zover niet terug uitgekeerd), de overgedragen winsten en de reserves. De minimumkapitaalvereiste wordt dus vervangen door de vereiste van een toereikend aanvangsvermogen. De oprichters van de BV moeten erop toezien dat de vennootschap bij haar oprichting over een eigen vermogen beschikt dat toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid. Bij die beoordeling van het toereikend aanvangsvermogen mogen ook vreemde middelen in rekening worden gebracht zoals bankfinancieringen en achtergestelde aandeelhoudersleningen. Eveneens mag ook inbreng van nijverheid in plaats van kapitaal met toelating van de overige aandeelhouders. De waardering van een inbreng in nijverheid is onderworpen aan dezelfde regels als bij een inbreng in natura.De oprichting van de BV gebeurt onder het nieuwe recht ook door middel van een authentieke akte.
 1. Invoering van de statutaire zetelleer
  In de toekomst zullen vennootschappen onderworpen zijn aan het Belgische vennootschapsrecht als hun statutaire zetel zich in België bevindt, ook al oefenen zij niet daadwerkelijk activiteiten uit in België of worden ze niet effectief vanuit België geleid.  Van zodra een vennootschap haar zetel in België vestigt, weet zij dat zich moet onderwerpen aan het Belgisch WVV.

Uw Scherpzinnige en actieve boekhouder

Sandrina

U kan me altijd contacteren via mijn mail:
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
of via het contactformulier op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 

 

Bent u een werkzoekende met een werkloosheidsuitkering?

 

Maar u wilt het nest verlaten en vliegen als een zelfstandige. U heeft echter uw uitkering broodnodig. Dan is er de maatregel: Springplank naar zelfstandige. De overheid wil werkzoekenden stimuleren om als zelfstandige te beginnen. Tijdens één jaar mag u een activiteit als zelfstandige in bijberoep uit oefenen zonder dat u uw uitkering verliest.

 

Voorwaarden

 • Een werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen;
 • Aangifte bij de RVA voor het begin van uw zelfstandige activiteit in bijberoep;
 • U hebt in de afgelopen zes jaar de activiteit niet uitgevoerd als zelfstandige in hoofdberoep;
 • Er mag geen personeel werkzaam zijn voor uw zelfstandige activiteit.

 

Regels

 • U mag geen artistieke activiteit uit oefenen;
 • De activiteit voert u als zelfstandige in bijberoep. Het aantal uren en de grootte van uw inkomen moeten beperkt zijn. De RVA beoordeelt per werkloze;
 • Werken als zelfstandige in bijberoep mag overdag, ’s avonds en in het weekend.

Plichten

 • U bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB;
 • U blijft beschikbaar voor een job als werknemer. Dat betekent dat u snel kunt solliciteren op een passende vacature. Als uw begeleider u een opleiding of begeleiding aanbiedt, u deze aanneemt. En dat u uw afspraken van de VDAB nakomt.
 • U heeft uw hoofdverblijfplaats in België en verblijft er ook werkelijk;
 • U bent niet arbeidsongeschikt verklaart.

Inkomen

Het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering zal verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de activiteit dat 13,98 euro overschrijdt (index 01/06/2017).
Bv: als het netto dagelijks inkomen van uw bijberoep 15 euro bedraagt, zal het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering verminderd worden met het verschil tussen 15 en 13,98, dus =1,02 euro.

Aangifte

Door RVA-formulier CI en C1C in te vullen doet u aangifte bij springplank naar zelfstandige, te vinden op de website van RVA.

Meer weten

Lees dan zeker de infobladen: "Mag u een nevenactiviteit uitoefenen gedurende uw tijdelijke werkloosheid?" nr. T45, "Mag u een nevenactiviteit uitoefenen gedurende uw volledige werkloosheid?" nr. T46 en "Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?" nr. T53.
Ook vindt u meer info op de website van de RVA: http://www.rva.be/nl/nieuws/uitoefening-van-een-bijkomstige-activiteit-tijdens-de-werkloosheid-voordeel-springplank-naar-zelfstandige