Belastingen optimaliseren deel 1: Enkele tips voor tijdens het jaar, want wil niet iedereen zo weinig mogelijk belastingen betalen.

Dienstencheques (Vlaams Gewest)

Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

Voordeel

Er is een belastingvermindering van 30% op de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van 9 euro kost dus 6.30 euro na belastingvermindering. Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht (per persoon) op belastingvermindering voor de dienstencheques die ze op eigen naam aankopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner.

Bewijs

Een fiscaal attest Sodexo: opgestuurd rond 01 maart.

Duurzaam bouwen en renovaties

Ook hier kan u belastingvermindering ontvangen. Vraag er naar bij uw architect, de bouwfirma of bij uw aanvraag lening.

Forfaitaire of werkelijke kosten

Iedereen die bezoldigingen of een vervangingsinkomen ontvangt, heeft recht op een aftrek in beroepskosten. U kan kiezen voor forfaitaire of werkelijke beroepskosten.

De forfaitaire kosten wordt automatisch gebruikt als er geen werkelijke zijn ingediend.

Forfaitaire beroepskosten

Aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017

Inkomsten Forfaitair kostenpercentage
0,01 - 5.710 euro 28,7%
5.710 - 11.340 euro 10%
11.340 - 18.880 euro 5%
Vanaf 18.880 euro 3%

Met een maximum van 4.320 euro.

Werkelijke beroepskosten

Als uw werkelijke kosten groter zijn dan uw forfaitaire beroepskosten dan kan u uw werkelijke beroepskosten aangeven:

 • Vervoerskosten van en naar uw woonplaats – werkplaats;
 • Inrichtingskosten bureau in uw woning;
 • Huur bureau in uw woning;
 • Telecomkosten (PC, laptop, telefoon, gsm, smartphone en internet) gebruikt voor uw beroep;
 • Abonnementskosten van vakliteratuur;
 • Toegangskosten beurzen voor uw beroep;
 • Specifieke beroepskledij.

De beroepskosten hier aangeven mogen niet vergoed zijn door de werkgever, maar moeten betaald zijn door de aangever.

Om te kijken wat voor u de beste keuze is kunt u simulaties maken via Tax-On-Web of via TaxCalc

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 

Belastingen optimaliseren deel 2

Giften

Voordeel

Een belastingvermindering van 45% van het giftbedrag.

Voorwaarden

 • De gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging;
 • De gift is gegeven aan een erkende instelling door minister of opgenomen door wet;
 • Gift is in geld.
 • Uitzondering: Gift kan ook in kunstwerken als ze gegeven zijn aan Rijksmusea, Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat ze in een museum terechtkomen;
 • Of als het gaat om kunstwerken waarvan de Minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten;
 • Of als de Minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld.

Bewijs

De instelling reikt een kwijtschrift uit voor de giften die zij ontvangen heeft.

Hypothecaire lening

Voor 01 januari 2016 was dit een federaal bevoegdheid, nu is dit een bevoegdheid van het Vlaams Gewest)

Lening afgesloten voor 01/01/2016 gelden de oude systemen en deze blijven gelden.

Lening afgesloten vanaf 01/01/2016 is er de geïntegreerde woonbonus.

Om uw fiscaal voordeel optimaal te benutten, maakt u best gebruik van de wizards aanwezig op Tax-On-Web.

Kinderopvang

Voordeel

U mag voor 2017 (aanslagjaar 2018) maximaal 11,20 euro per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. 

Voorwaarden

 • Het gaat over de uitgaven aan kinderopvang buiten de normale lesuren voor uw kinderen tot ze effectief 12 jaar oud worden;
 • De opvangkosten zijn voor kinderen ten uwe laste;
 • De kinderopvang kan in België of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gebeuren;
 • U heeft een beroepsinkomen;
 • De kosten moeten betaald zijn aan een erkend opvangcentrum.

Bewijs

Een attest al dan niet uitgereikt door het opvangcentrum met volgende gegevens:

 • Echtheid en het totale bedrag van de uitgaven
 • Volledige identiteit of benaming van de personen, scholen, instellingen en openbare besturen waaraan de uitgaven voor de opvang worden betaald
 • De naleving van de voorwaarden tot de aftrek van de uitgaven voor de opvang.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 

Belastingen optimaliseren deel 4

Onderhoudsgeld of Alimentatie

Voordeel

Van het betaalde onderhoudsgeld is 80% aftrekbaar van uw gezamenlijk netto-belastbaar inkomen.

Voorwaarden

U moet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet het onderhoudsgeld betalen in uitvoering van een onderhoudsverplichting verplicht door wet;
 2. De persoon die het onderhoudsgeld krijgt mag geen deel uitmaken van het gezin van de persoon die de uitkering betaald;
 3. U moet het onderhoudsgeld regelmatig betalen.

Bewijs

Bankrekeninguittreksels tonen betaling aan.

Taks-Shelter Investeren in een startende onderneming

Als u investeert in een startende vennootschap en alle voorwaarden zijn vervuld, dan kan u een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat u in de vennootschap hebt geïnvesteerd.

Bewaren

Alle ontvangen attesten; kwijtschriften, bankuittreksels, … kortom alles wat u gebruikt hebt om uw aangifte in te vullen, moet u gedurende 7 jaren bewaren.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 

Belastingen optimaliseren Deel 3: Pensioensparen

Iedere maand een gedeelte of het gehele bedrag in één keer geeft u aan een bank of verzekeringsmaatschappij om te sparen voor een aanvulling op uw wettelijk pensioen.

Voordeel

Het bedrag waarvoor u een belastingvoordeel krijgt is beperkt. Voor 2017 is dit 940 euro. De belastingvermindering bedraagt 30% van het gestort bedrag.

Als u in 2017 een bedrag van 940 euro gestort heeft, kan u in 2018 van een belastingvermindering van 282 euro genieten (nog verhoogd met de vermindering van de gemeentebelasting.).

Echtgenoten of wettelijk samenwoonden hebben elke recht op deze belastingvermindering.

Voorwaarden

 • U bent een Belg of een inwoner van de Europese Economische Ruimte op het moment dat u het contract afsluit;
 • Uw leeftijd is tussen 18 en 65 jaar oud op het moment dat u het contract afsluit;
 • De termijn is minstens 10 jaar;
 • Bij een pensioenspaarverzekering is in het contract vermeld dat: u bij leven de begunstigde bent en bij uw overlijden: uw erfgenamen de begunstigden zijn.

Bewijs

Elk jaar ontvangt u van de bank of verzekeringsmaatschappij een attest (nr. 281.60) met een overzicht van alle stortingen.

PWA-cheques (Vlaams Gewest)

De PWA-cheque (Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) maakt het mogelijk om aan een gunstig tarief volgende diensten te gebruiken:

 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken aan een door de gebruiker bewoonde woning die vaklui weigeren uit te voeren vanwege de beperkte omvang;
 • Bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars (indien plaatselijk dierenasiel);
 • Hulp voor de bewaking of de begeleiding van zieken of kinderen;
 • Hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten;
 • Hulp voor klein tuinonderhoud.

Voordeel

U heeft recht op een belastingvermindering van 30 % van het betaalde bedrag voor de PWA-cheques. Dit bedrag is beperkt tot maximum 1.440 euro voor het totaal van de PWA-cheques aangekocht in 2017 (aanslagjaar 2018).

De belastingvermindering is enkel geldig voor PWA-cheques op naam.

Bewijs

Ieder jaar ontvangt u een fiscaal attest (281.81) van de uitgever van de cheques. Dit attest geeft een overzicht van uw uitgaven van het voorbije jaar.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen

 

I_love_tax.png - 1.30 MBHeeft u uw personenbelasting nog niet ingediend? Hebt u om de één of andere reden de deadline gemist? Niet getreurd, u kan een mandataris inschakelen om uw personenbelasting in te dienen.

Wat is  een mandataris?

Een boekhouder/accountant/belastingconsulent met een ondernemingsnummer , die namens een eenmanszaak of vennootschap optreedt. Deze (rechts)persoon noemt men een mandaathouder. De natuurlijk of rechtspersoon staat bekend als de mandaatgever. De mandaathouder voert de gegeven opdracht uit met zijn volmacht gegeven door de mandaatgever.

Voorbeeld: De mandaatgever, zelfstandige in hoofdberoep geeft aan de mandaathouder, zijn boekhouder de opdracht om in zijn plaats de personenbelasting in te dienen voor de deadline.

Hoe volmacht geven?

Een zelfstandige of een verantwoordelijke van een onderneming kan online een volmacht geven.

Zie http://eservices.minfin.fgov.be/mandates/extern

Wist u trouwens dat u, als zelfstandige ook een volmacht kan geven voor indiening BTW of voor uw vennootschapsbelasting of ook voor andere aangiftes bij de overheid?

Tot wanneer?

De mandatarishouder kan uw personenbelasting indienen tot 24/10/2019.

Maar wacht niet weer tot op het laatste moment. U kan nooit weten wat er plots kan tussenkomen. Bovendien heeft uw boekhouder tijd nodig om uw documenten te verwerken en om uw personenbelasting in te dienen.

Uw actieve en scherpzinnige Sandrina

Heeft u nog vragen?
Bel me via: 0495/27.68.82
Mail me: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Of vul het contactformulier in op mijn website:
http://www.sandrinasfinanceassistance.be/contact-opnemen